Inženirska geodezija

Izdelava geodetskega
načrta

Najpogosteje se geodetski načrt uporablja za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali pa za izdelavo projekta izvedbenih del za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Geodetsko podjetje in naročnik geodetskega načrta, se glede na namen uporabe geodetskega načrta dogovorita o vsebini in natančnosti podatkov, ki jih geodetski načrt naj vsebuje.

Zakoličba
objektov

Zakoličba objekta se opravi na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja in podatkov projektne mape, ki jo je izdelal projektant.  Projektna mapa  vsebuje podatke o  odmikih od parcelnih in drugih mej ter višinsko koto pritličja objekta (nadmorsko višino).

Vris v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

V zbirnem katastru GJI se vodijo podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki so v lasti države (državne ceste…), občin (vodovod, kanalizacija…) ali privatnih družb (telekomunikacijska omrežja…).

Geodetsko podjetje na zahtevo naročnika izdela elaborat za vpis objektov v zbirni kataster.

Druga dela inženirske geodezije

  • spremljanje gradnje zahtevnejših objektov (zakoličbe, kontrolne meritve…)
  • spremljanje odmikov in deformacij objektov
  • določanje mas pri zemeljskih delih (vkopi, nasipi)

DOMOV   °   STORITVE   °  O PODJETJU  °  REFERENCE  °  KONTAKT

Geohiša d.o.o.

Panonska ulica 19, 9231 Beltinci

[  46°36'29.1"S | 16°14'10.6"V  ]

info@geohisa.si

0590 88 583

051 378 037