Zemljiški kataster

Ureditev Meje

S postopkom ureditve meje se lahko uredi CELOTNA MEJA PARCELE ali pa samo DEL MEJE PARCELE.

Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiško katastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

PRIMER

Lastnik parcele ne ve, kje so meje njegove parcele v naravi. Lastnik parcele je tista oseba, ki je vpisana v Zemljiški knjigi . Lastnik naroči pri geodetskem podjetju storitev postopek ureditve meje.

Geodet pridobi podatke prejšnjih meritev za to parcelo na pristojni Geodetski upravi. Podatke obdela in pripravi vse, kar je potrebno za teren.

Geodetsko podjetje nato povabi vse lastnike sosednjih parcel, katere se dotikajo meje, ki jo želimo urediti, na obravnavo, kjer se meja uredi.

Označitev Meje

Označitev meje z mejniki se načeloma opravlja po opravljenem postopku ureditve meje. Lahko pa tudi v primeru, ko je meja parcele urejena, lastnik parcele pa ne ve, kje se nahajajo mejniki ali pa so ti zaradi različnih razlogov bili uničeni.

Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov zemljiškega katastra. Označi se lahko takoj po mejni obravnavi, če tako zahteva lastnik parcele in če lastniki sosednjih parcel soglašajo s predlagano mejo.

Izravnava Meje

Postopek izravnave meje se lahko naredi, če se s tem STRINJATA OBA LASTNIKA sosednjih parcel, med katerima se izvaja postopek izravnave meje.

Za to morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

  • meja parcele, katero želimo izravnati, mora biti urejena (če ni, se najprej izvede postopek ureditve meje)
  • površina manjše parcele se ne sme spremeniti za več kot 5% in hkrati ne za več kot 500m²

Parcelacija

Parcelacija je postopek:

  • kjer lahko razdelimo eno parcelo na več parcel ali
  • združimo  dve ali več parcel v eno samo parcelo

Delitev parcel – da lahko razdelimo parcelo na več parcel, mora biti meja parcele urejena (ni nujno celotna meja parcele). Če meja ni urejena, najprej geodet izvede postopek ureditve meje.

V postopku parcelacije se nato stara parcelna številka izbriše in novonastalim parcelam se dodeli nova parcelna številka ter izračuna nova površina.

Združitev parcel – pri združitvi več parcel v eno, ni potrebno predhodno urediti meje parcel.  Morajo pa  biti izpolnjeni določeni pogoji:

  • zemljiškoknjižno lastništvo na vseh parcelah, ki jih združujemo, mora biti enako
  • vse parcele, ki jih združujemo, morajo biti neobremenjene ali enako obremenjene (hipoteka, služnost…)

DOMOV   °   STORITVE   °  O PODJETJU  °  REFERENCE  °  KONTAKT

Geohiša d.o.o.

Panonska ulica 19, 9231 Beltinci

[  46°36'29.1"S | 16°14'10.6"V  ]

info@geohisa.si

0590 88 583

051 378 037